Přijímání dětí

 

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá ve vyhlášeném termínu pro zápis do ZŠ a MŠ pro TP /na konci měsíce dubna/ v budově Mateřské školy. Nemůže-li se zákonný zástupce v určený termín dostavit, dohodne se předem na náhradním termínu zápisu: telefonní číslo MŠ – 484 845 552.

 Žádost o přijetí společně s Evidenčním listem obdrží zákonní zástupci při zápisu , kdy jsou seznámeni se základními informacemi týkajícími se provozu školy. Žádost je třeba doložit doporučením Školského poradenského zařízení (t. j. Speciálně - pedagogické centrum nebo pedagogicko psychologická poradna) a zprávou od odborného lékaře .

 Přijímání dětí se řídí dle „Vnitřní směrnice MŠ pro TP č.1/2013 „ -viz.níže.

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na webových stránkách školy a na vstupních dveřích mateřské školy.                                 Rozhodnout o přijetí může ředitel školy vyjímečně i na dobu určitou – zkušební doba na tři měsíce a to v případě, není-li při zápisu zřejmé, do jaké míry se dítě bude schopno přizpůsobit podmínkám v MŠ nebo jeho zdravotní stav předpokládá na pobyt v kolektivu vysokou zátěž pro něj samotné.

 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: MŠ – 53/13

Spis. zn: VS – 50/13

Skartační zn. : S 10

Vnitřní směrnice Mateřské školy pro tělesně postižené č. 1/2013 ,

přijímání dětí do MŠ

Základní ustanovení:

Mateřská škola přijímá děti ve věku od tří do šesti let do naplnění kapacity školy na následující školní rok. Kapacita mateřské školy je 33 dětí.

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu v den vyhlášený ředitelem školy – tento termín je vyvěšen na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou před konáním zápisu také informováni formou vývěsek na veřejných místech, eventuelně v místním tisku.

Pokud se zákonný zástupce nemůže v určeném termínu z vážných důvodů dostavit, dohodne se s vedoucí učitelkou MŠ telefonicky na náhradním termínu zápisu, tel. č.- 484845552.

Příjem žádostí provádí vedoucí učitelka mateřské školy. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Žádost doloží doporučením Školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko psychologická poradna) a písemným vyjádřením odborného lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. V případě potřeby si MŠ vyžádá od rodičů další doplňující odborné posudky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vyřizuje ředitel ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec.

Kriteria pro přijímání dětí:

  1. Přednostní právo na přijetí má dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s tělesným handicapem.
  1. Mateřská škola přijímá přednostně děti s tělesným postižením.
  1. Přednostně jsou též přijímány děti zařazené do ústavní péče JÚ v Liberci, a to po předchozím projednání s ředitelem školy.
  1. Při nenaplnění kapacity děti s tělesným postižením přijímá MŠ děti se souběžným postižením - více vadami s lehkou mentální retardací. V případě, že není kapacita školky naplněna je možné přijetí dítěte se středně těžkou formou MR a dalšího postižení na základě předem dohodnutých podmínek o přijetí (doba pobytu dítěte v MŠ, osobní asistence).
  1. V případě nenaplnění stavu dětí na začátku školního roku nebo při uvolnění místa během školního roku je možno dodatečně přijmout dítě splňující podmínky bodu č. 1 .

Účinnost od : 1. dubna 2013                                                                         Mgr. Vít Šťastný

                                                                                                                Ředitel ZŠ a MŠ pro TP

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00