Aktuality

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Č.j.:ZŠ - 23/14                                                                                                         Počet příloh:1

Spisový znak:DŠ – 23/14                                                                                        Účinnost: od 01.02.2014

Skartační znak: S10

Změny:

 

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ V LIBERCI,

 

v souladu s ustanovením zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav a v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění

 

vydává

 

Řád školní družiny (ŠD)

 

I.

Základní předpisy

1.Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav.

2.Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších úprav.

II.

Úvodní ustanovení

1. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

2.Součástí řádu školní družiny je Vnitřní řád ŠD.

3. Řád školní družiny je platný pro všechny přihlášené žáky do školní družiny.

4.Řád školní družiny vychází ze základních předpisů uvedených v bodu I.

 

 

III.

Řád školní družiny – podmínky pro přijetí

1.Maximální povolená kapacita přijatých žáků do školní družiny je 36. Školní družina je rozdělena na dva typy. ŠD pro žáky základní školy speciální a ŠD pro žáky základní školy.

2.Počet žáků základní školy přijatých do školní družiny je 26. Počet žáků základní školy speciální přijatých do školní družiny je 10.

3. Žáka lze přihlásit do ŠD pouze na základě kompletně vyplněné přihlášky, včetně uvedení rozsahu docházky žáka do ŠD.

4. V případě vyššího počtu zájemců o přijetí do ŠD, nad rámec maximální kapacity, se postupuje dle stanovených kritérií pro přijetí žáka do ŠD.

5.Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny jsou stanoveny ředitelem školy a jsou přílohou k Řádu školní družiny.

6. Žák je přijat do školní družina na aktuální školní rok. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťuje vedoucí vychovatel ŠD.

7.Za žáky přihlášené k pravidelné docházce do ŠD se považují žáci navštěvující družinu alespoň tři dny v týdnu. Ostatní žáci se vykazují jako účastníci akcí pořádaných ŠD.

8.Do ŠD jsou zpravidla zařazováni žáci prvního stupně.

IV.

Řád školní družiny – organizace a provoz

1. Školní družina funguje v režimu odpoledního provozu od 11:40 do 16:00, od pondělí do pátku a pro svou činnost využívá zejména relaxační místnost v MŠ, relaxační místnost č.1 v ZŠ speciální, relaxační místnost ŠD v ZŠ. Pro svou činnost může ŠD využít také ostatní prostory v areálu JÚ (tělocvična, relaxační plochy, hřiště, učebny), se souhlasem vedoucího vychovatele.

2. Šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.

3. Žáky přihlášené do školní družiny, kteří nevyužívají školní stravování, předá vyučující vychovateli osobně v prostoru školní družiny bezprostředně po skončení výuky. Žáci stravující se ve školní jídelně přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího. Po obědě vyčkají v prostorách jídelny příchodu vychovatele, v jehož doprovodu následně odcházejí do ŠD.

4. Žáky základní školy speciální předá vyučující vychovateli vždy osobně. Společně s vychovatelem odchází žáci na oběd, kde vychovatel dopomůže žákovi se stravováním, případně žáka nakrmí. Po obědě odcházejí společně do ŠD.

5. Osobně předá vyučující žáky také v případě vyžadujících zvláštního zřetele (handicap, špatná mobilita,…).

6. Vedoucí vychovatel určí na každý den jednoho vychovatele, jehož povinností je zaznamenat do dokumentace ŠD aktuální počet přítomných žáků. U žáků přihlášených k pravidelné docházce do ŠD, kteří se nedostaví v obvyklém čase do ŠD, zjistí vychovatel neprodleně důvody nepřítomnosti u třídního učitele.

7. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností ŠD schvaluje ředitel školy.

8. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

9.Žáky nelze ze ŠD uvolňovat telefonicky. V případě mimořádné události, kdy žák odcházející ze ŠD samostatně, potřebuje odejít v jiný čas, než je uveden na přihlášce do ŠD (zápisovém lístku), obdrží vychovatel od zákonného zástupce písemné vyrozumění, které přiloží k seznamu docházky. Žáci, kteří jsou vyzvedáváni osobou uvedenou na přihlášce do ŠD (zápisovém lístku) mohou v doprovodu této osoby odejít ze ŠD i v jiných časech, než je uvedeno v těchto dokumentech.

10. Odchody žáků ze školní družiny jsou řešeny individuálně v souladu s údaji na přihlášce do ŠD (zápisovém lístku). Žáky, kteří neodcházejí samostatně, předá vychovatel osobě uvedené na přihlášce do ŠD (zápisovém lístku).

11. Na výuku nepovinných předmětů a zájmových útvarů přecházejí žáci bez doprovodu a řídí se pokyny pedagogických pracovníků a lektorů zájmových útvarů.

12. Péče o děti zařazené do ŠD je zajišťována vychovateli od konce vyučování do 16:00.

13. Ve školní družině je po dohodě se školní stravovnou zajištěn pitný režim.

V.

Vnitřní řád ŠD - práva a povinnosti zákonných zástupců

1.Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD a žáka, který je účastníkem akcí pořádaných ŠD, zaznamenají do zápisního lístku rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Odchylky od údajů vyplněných v zápisním lístku (čas odchodu, osoba oprávněná k doprovodu žáka při odchodu ze ŠD) je nutno oznámit předem písemně hlavnímu vychovateli ŠD.

2.Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce a žáka, který je účastníkem akcí pořádaných ŠD, mají povinnost uhradit platbu za ŠD ve stanovené částce a termínu (viz Vnitřní předpis příspěvkové organizace pro stanovení úplaty za poskytované služby ve školských zařízeních).

3. V případě nezaplacení poplatku za docházku do ŠD může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky žáka do školní družiny.

4. Nepřítomnost žáka ve školní družině omluví zákonný zástupce předáním informace třídnímu učiteli nebo vedoucímu vychovateli.

5.Zákonní zástupci žáka mají právo být přiměřeně informováni o činnosti dítěte ve školní družině, navštěvovat akce pro ně určené, mají možnost vhodným způsobem vyjadřovat svoje názory a postoje k činnostem ve školní družině, podávat připomínky a podněty k činnosti ŠD.

6. Zákonní zástupci mají právo žáka ze ŠD kdykoli, na základě písemného vyrozumění, odhlásit.

 

VI.

Vnitřní řád ŠD - práva a povinnosti žáka ve školní družině

1.Žáci mají právo využívat zájmových činností v rámci ŠD, užívat vybavení ŠD, mají právo účasti v zájmových, kulturních a tematických akcích pořádaných ŠD.

2. Žák má práva na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.

3. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s drogami a ostatními zdraví škodlivými látkami.

4.Žáci mají povinnost docházet do ŠD na základě údajů o přihlášení dítěte, dodržovat vnitřní řád. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.

5.Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatele a vnitřním řádem školní družiny; bez vědomí vychovatele neopouští prostory ŠD.

6. Žák se chová ve ŠD tak, aby nenarušilvnitřní řád školní družiny a činnost ŠD, svým chováním neohrožoval vlastní bezpečnost nebo bezpečnost a zdraví ostatních dětí.

7. Žák ve ŠD družině ctí veškeré zásady slušného chování, vůči všem osobám. Chová se tak, aby tyto osoby a jejich práva nijak neohrožoval ani neomezoval.

8.Při veškerých činnostech dbá žák na to, že veškeré jemu svěřené pomůcky, hry a hračky jsou pouze zapůjčené a chová se k nim tak, aby je mohli využívat v budoucnu i ostatní žáci. Úmyslné poškození pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka.

9. Mobilní telefon žák ve ŠD používá pouze k telefonování v nezbytně nutných případech se souhlasem vychovatele.

10. V případě závažných provinění proti vnitřnímu řádu školní družiny může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

 

VII.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků – mimořádné události

1.Žáci se v ŠD chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svou i druhých. Řídí se pokyny vychovatele.

2.Do ŠD je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují zdraví.

3.Nedoporučuje se nošení drahých předmětů a cenných věcí.

4.Při úrazu zajistí vychovatel 1. pomoc postiženému a zajistí, v případě nutnosti, lékařské ošetření. Neodkladně o úrazu informuje ředitele školy a zákonného zástupce. Úraz zároveň zapíše do knihy úrazů.

5. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD zákonným zástupcem, kontaktuje vychovatel kontaktní osoby uvedené na přihlášce do ŠD (zápisovém lístku), dále informuje ředitele školy.

VIII.

Vyloučení žáka ze školní družiny, ukončení docházky do školní družiny

1. O vyloučení žáka ze školní družiny rozhodně ředitel.

2. Žák může být vyloučen ze školní družiny v případě závažných provinění proti vnitřnímu řádu školní družiny. (fyzické nebo psychické násilí žáka vůči třetí osobě, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, projevy agresivity, ničení majetku ŠD, nerespektování nebo soustavné porušování pokynů vychovatele, svévolné opuštění ŠD)

3.V případě nezaplacení poplatku za docházku do ŠD může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky žáka do školní družiny.

4. Zákonní zástupci mají právo žáka ze ŠD kdykoli, na základě písemného vyrozumění, odhlásit.

 

VIII.

Dokumentace

1.Ve ŠD je vedena tato dokumentace: docházkový sešit s přehledem výchovně vzdělávací práce ŠD, přihlášky do ŠD (zápisní lístky), celoroční plán činností školní družiny.

2.Podmínky úplaty ve ŠD stanoví ředitel školy v samostatné vnitřní směrnici.

3.Kapacita ŠD je stanovena ve školském rejstříku a nelze ji překročit.

projednáno v pedagogické radě dne 23.01.2014

V Liberci 23.01.2014                                                                                                           Mgr. Vít Šťastný

                                                                                                                                             ředitel školy

 

 

PŘÍLOHA č.1 - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina má maximální povolenou kapacitu 36 žáků. Počet žáků základní školy přijatých do školní družiny je 26. Počet žáků základní školy speciální přijatých do školní družiny je 10. V případě vyššího počtu zájemců o školní družinu v příslušném školním roce rozhodne o přijetí žáků do školní družiny ředitel školy. Dle stanovených kritérií.

Základní podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška.Rozhodující pro posouzení žádosti je datum předání žádosti na sekretariátu školy.

 

Přednostně jsou do školní družiny přijati žáci, kteří splňují následující kritéria:

1) věk žáka – školní družina je přednostně naplňována žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků,…

2) žák s celotýdenní docházkou do školní družiny v plném režimu

3) žák pocházející z neúplné rodiny

4) rodina žáka je sociálně znevýhodněná, žák pochází z méně podnětného sociálního prostředí 

5) žák má ve školní družině sourozence

6) bydliště žáka s ohledem na dopravní obslužnost

7) zaměstnanost zákonných zástupců žáka – oba rodiče jsou v pracovním poměru.

Nerozhodne-li o přijetí žáka žádné z kritérií, nebo splňuje několik žáků stejná kritéria a je možné přijmout jen některé z nich, bude výběr proveden na společné schůzce vychovatelky ŠD s rodiči těchto žáků losováním.

 

Ředitel školy může z kapacitních důvodů rozhodnout o nepřijetí žáků, kteří nesplňují výše uvedená kritéria, popřípadě jedná-li se o žáka:

1) který soustavně nebo výrazně porušil pravidla chování dané Vnitřním řádem školní družiny, v předchozí období

2) jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny nebo mají vůči škole jiné neuhrazené pohledávky

3) agresivního, s výchovnými obtížemi a opakovanými prohřešky proti školnímu řádu

4) vyžadujícího asistentskou péči, za předpokladu, že žák má možnost navštěvovat zařízení CDS v rámci Jedličkova ústavu

5) jemuž nelze zajistit v rámci běžného provozu školní družiny takové prostředí, které by negativně neovlivnilo jeho psychický a zdravotní stav

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Po přijetí žáků do ŠD zveřejní ředitel školy jmenný seznam všech přijatých žáků na daný školní rok. Žáci budou přijímáni na základě podaných žádostí do naplnění kapacity ŠD.

Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne  23.01.2014 a jsou platná pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině od 01.02.2014.

V Liberci 23.01.2014                                                                                                           Mgr. Vít Šťastný                                                                                                                                         ředitel školy

 

DSC08331K 31.12. 2011 byl dokončen projekt " Místnost pro výuku, hru, relaxaci a rehabilitaci handicapovaných dětí. " Cílem bylo vytvořit prostředí pro výuku, relaxaci a zajistit dětem radostné chvíle, jistotu a bezpečí. Toto vše se podařilo splnit prostřednictvím Nadace ČEZ, která nám poskytla 70 000 Kč. Tímto jí děkujeme. Obrázky najdete ve fotogalerii. Ing. Iva Dobiášová

 

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00