ZŠ Speciální

Základní škola speciální má kapacitu 42 žáků, kteří se vzdělávají v sedmi třídách.

Naše školní vzdělávací programy jsou určeny pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a pro žáky s kombinovanými vadami. Třídy jsou věkově různorodé a kolektivně se snažíme, aby jejich složení co nejvíce odpovídalo potřebám všech našich žáků. Někdy proto může dojít k přeřazení žáka do jiné třídy. Pro některé žáky je vypracován individuální vzdělávací plán, který tvoří pedagog ve spolupráci se zákonnými zástupci, školským poradenským zařízením a odborníky z jiných resortů.

Žáci ZŠS mají také možnost navštěvovat družinu, jejíž kapacita je 10 dětí.

Cílem naší práce je, aby si žáci osvojili základní vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti komunikace, sebeobsluhy, motoriky aj. Snažíme se o dosažení maximální možné míry jejich samostatnosti a nezávislosti v praktickém životě a na jejich úspěšné zapojení do společnosti. Při výuce využíváme i různé speciální metody práce dle potřeb našich žáků – strukturované učení, augmentativní a alternativní komunikaci, bazální stimulaci, canisterapii, senzorickou stimulaci v Senzoriu, koncept Snoezelen a muzikoterapii. Pravidelně také s žáky navštěvujeme bazén.

Školním rokem nás provází společné zpívání, oslavy, divadelní představení a výlety.

SNOEZELEN A SENZORIUM

Snoezelen je pojem, který vznikl v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit) a doezelen (dřímat). Tato metoda stimuluje všechny smysly v prostředí důvěry, radosti a setkávání. Je místem odpočinku, relaxace, ale i aktivity. Oslovováním smyslů žáků umožňujeme získávat různé poznatky a vytvářet tak nové zkušenosti.

Senzorium je místnost, kde je možné nasytit potřebu různých smyslových podnětů. Díky těmto podnětům rosteme, vyvíjíme se a měníme.

Obě tyto místnosti reagují na potřebu člověka zažívat dostatečné množství stimulů. Multismyslovost je zde vytvořená individuálně. Od člověka pro člověka. Aktivity v těchto prostředích vyvolávají pozitivní zpětnou vazbu.

MUZIKOTERAPEUTICKÝ ATELIÉR

Muzikoteraputický ateliér je prostor, který navozuje v žácích pocit bezpečí a důvěry. Pomocí zpěvu a hry na hudební nástroje se snažíme rozvinout komunikaci, vztahy i další oblasti. V rámci některých setkání se opíráme o koncept Tomáše Procházky a celostní přístup v muzikoterapii, který využívá různé prvky a postupy i jiných terapeutických metod využívajících relaxační i abreakční techniky, pohybové aktivity, prvky arteterapie i působení vizuálních podnětů. V hodinách využíváme i metodou „prožitkové vlny“, která pracuje s přímočarým vlivem hudby na naše prožívání. Součástí ateliéru je vibrační pódium a velká spousta zajímavých hudebních nástrojů, které vybízejí žáky k aktivní účasti.

ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title
NovinkyZŠ speciální
the_title
ZŠ speciální
the_title