O škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

P1070522Základní škola speciální má kapacitu 36 žáků, kteří se vzdělávají v šesti třídách.

Náš školní vzdělávací program je určen pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a pro žáky s kombinovanými vadami. Pro některé žáky je doplněn o individuální vzdělávací plán, který se vypracovává ve spolupráci se zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a odborníky z jiných resortů. Zaměřujeme se na rozvoj a poskytování vědomostí a praktických dovedností potřebných k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti žáků v praktickém životě a na jejich úspěšné zapojení do společnosti.

Cílem naší práce je osvojení základních vědomostí, dovedností a návyků v oblasti komunikace, sebeobsluhy, motoriky aj. Při výuce využíváme dle potřeb našich žáků různé metody práce - strukturované učení, augmentativní a alternativní komunikaci, bazální stimulaci, canisterapii, Snoezelen a Senzorium, muzikoterapii. Pravidelně také s žáky navštěvujeme bazén.

Školním rokem nás také provází společné zpívání, oslavy, divadelní představení a výlety.

SNOEZELEN A SENZORIUM

P1070525Snoezelen je pojem, který vznikl v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit) a doezelen (dřímat). Tato metoda stimuluje všechny smysly v prostředí důvěry, radosti a setkávání. Je místem odpočinku, relaxace, ale i aktivity. Oslovováním smyslů žáků umožňujeme získávat různé poznatky a vytvářet tak nové zkušenosti.

Senzorium je místnost, kde je možné nasytit potřebu různých smyslových podnětů. Díky těmto podnětům rosteme, vyvíjíme se a měníme.

 

P1070530 P1070531

 

Obě tyto místnosti reagují na potřebu člověka zažívat dostatečné množství stimulů. Multismyslovost je zde vytvořená uměle a také individuálně. Od člověka pro člověka. Aktivita v těchto prostředích vyvolává pozitivní zpětnou vazbu.

MUZIKOTERAPEUTICKÝ ATELIÉR

20150424 091416Tento rok byl dokončen muzikoteraputický ateliér, ve kterém probíhají muzikoterapeutická setkání.

V rámci těchto setkání se opíráme o koncept Tomáše Procházky.

Tento koncept pracuje s metodou „prožitkové vlny", která pracuje s přímočarým vlivem hudby na naše prožívání.

Muzikoterapie je obor, který zahrnuje širokou škálu terapeutických konceptů a přístupů.

Koncept vychází z celostního pojetí terapeutické práce.

 

Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi máateliér 1 integrující charakter. Integrující proto, že terapeutický proces využívá rozmanité prvky a postupy i jiných terapeutických metod. V terapeutickém procesu se snažíme o komplexní a zároveň jednotné působení na člověka. Z hlediska celostního pojetí není tedy muzikoterapie mono terapií, ale naopak cíleně používá relaxační i abreakční techniky, pohybové aktivity, prvky arteterapie, působení vizuálních podnětů apod.

Součástí ateliéru je vibrační pódium.

 

20160113 094314

20160113 094332

20160113 094253

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00