Informace k zahájení školního roku

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás v souvislosti se zahájením školního roku 2020/2021 informovali o režimu školy. Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, začátkem týdne obdržely školy manuál MŠMT, ve kterém jsou doporučeny, případně nařízeny některé postupy v souvislosti s nemocí covid-19.

1) Roušky pro žáky zatím nebudou povinné ve třídách a společných prostorách školy ‒ nicméně vzhledem ke skutečnosti, že škola sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Liberci, což je sociální zařízení s přísnějším hygienickým režimem, musíme respektovat nošení roušek ve společných prostorách. Především se jedná o cestu žáků ze třídy do tělocvičny; o cestě na oběd budeme jednat s vedením JÚ v pondělí. Z uvedeného důvodu je nutné, aby žáci měli vždy u sebe alespoň jednu roušku. Povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest je od 1. září mimo jiné povinné v prostředcích hromadné dopravy. 

2) V první den školního roku, tedy 1. září, bude umožněn vstup do budovy zákonným zástupců nově přijatých žáků a prvňáčků s podmínkou, že tito zákonní zástupci budou vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest.

3) V průběhu školního roku bude zákonným zástupcům umožněn vstup do budovy školy zcela výjimečně ‒ po předchozí domluvě s pracovníkem školy a pouze s podmínkou, že tito zákonní zástupci budou vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest.

4) Osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota) nebudou do školy vpuštěny. Pokud zachytíme takové příznaky u žáka, který přijde do školy v doprovodu zákonného zástupce, neumožníme mu vstup do budovy. Pokud žák s uvedenými příznaky nepřijde v doprovodu zákonného zástupce, bude umístěn do speciální místnosti a zákonného zástupce telefonicky vyzveme, aby si ho neprodleně vyzvedl.

5) Žádáme všechny zákonné zástupce, aby předali třídnímu učiteli aktuální kontaktní údaje (zejména telefonní čísla) a aby byli na těchto číslech dostupní kdykoli v průběhu vyučování pro případ podezření na infekční onemocnění jejich dítěte.

6) Organizace prvního týdne:

Úterý 1. září 

8:00‒8:45

Žákům budou předány základní informace k organizaci školního roku, přihlášky ke stravování, do školní družiny, kontaktní údaje na pracovníky školy atd.

Středa 2. září

  1. stupeň (tzn. 1.‒5. ročník) a ZŠ speciální 8:00‒11:40, II. stupeň 8:00‒12:35

Po celý den bude ve své třídě třídní učitel (předávání učebnic, další třídnické práce).

Čtvrtek 3. září

Stejný program jako ve středu. Bude zahájen provoz školní družiny.

  Pátek 4. září 

Žáci se již budou učit podle rozvrhu, se zkrácenou výukou (I. stupeň do 11:40, II. stupeň do 12:35).

7) Opatření školy v souvislosti s covid-19:

U vchodu do školy, v každé učebně i na toaletách jsou umístěné dezinfekce. Na pravidelnou dezinfekci rukou žáků (po vstupu do školy, po pobytu na toaletě, při vstupu do jiné učebny, tělocvičny, před obědem) budou dohlížet pedagogičtí pracovníci školy.

Pedagogičtí pracovníci zajistí pravidelné větrání prostor učeben (i několikrát v průběhu vyučovací hodiny) a chodeb.

Pedagogičtí pracovníci zajistí dodržování optimální vzdálenosti žáků (nejméně 2 m) v situacích, kdy to je možné.

Společné prostory (jídelna, PC učebna, toalety aj.) budou dezinfikovány vždy několikrát během dne.

Pokud se u žáka zjistí projevy infekčního onemocnění, bude oddělen od skupiny ostatních žáků a pod dohledem pracovníka školy vyčká ve speciální místnosti na příchod zákonného zástupce.

V případě výskytu onemocnění covid-19 škola ve spolupráci s KHS (krajská hygienická stanice) informuje dotčené žáky/kolektivy.

8) Pokud byl žák testován na onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem či pokud mu byla nařízena karanténa, je povinností zákonného zástupce o této skutečnosti informovat školu. 

Vážení rodiče, pevně věřím, že tato opatření vnímáte jako součást ochrany zdraví svých dětí. Nejedná se o soubor předpisů a nařízení, které bychom zaváděli rádi. Proto vám velmi děkuji za pochopení, součinnost a ohleduplnost. Pevně věřím, že tato bláznivá doba pro nás jednou skončí a my se společně vrátíme do režimu, na který jsme byli léta zvyklí. Ještě jednou vám velmi děkuji a těším se na společné akce v brzké době.

V. Šťastný


Dalši příspěvky