SPC

Vážení rodiče,
v létě je provoz našeho speciálněpedagogického centra omezen. Můžete nás přesto kontaktovat e-mailem (spcprotp@seznam.cz) nebo telefonicky (725 349 097), ozveme se Vám.

Objednávky do SPC pro děti s PAS, které vzniká k 1. 9. 2019, přijímáme od 26. 8.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký zbytek prázdnin.

Pracovníci SPC

Kontakty:

Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené v Liberci

Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené v Liberci je státní školské poradenské zařízení určené dětem a žákům předškolního, školního a adolescentního věku s tělesným postižením, lehčí formou kombinací postižení, chronickým onemocněním, kteří navštěvují mateřskou, základní či střední školu. 

Poskytujeme komplexní poradenské služby jak zákonným zástupcům, tak zletilým klientům i učitelům v oblasti speciálněpedagogické péče ve výuce na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření dítěte, pomáháme rodičům lépe se orientovat v sociální oblasti, spolupracujeme s dalšími poradenskými zařízeními i  nadacemi. Podle míry postižení dítěte doporučujeme do škol podporu asistenta pedagoga. Zajišťujeme uzpůsobení podmínek k maturitě u maturujících klientů.

Naše působnost je ohraničena Libereckým krajem (okresy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa).

Našimi klienty jsou převážně děti s DMO, ale i se svalovými dystrofiemi, cystickou fibrózou, epilepsiemi, diabetem, těžkými formami poruch imunity či astmatu, děti s onkologickým onemocněním, s genetickými chorobami a jinými diagnózami.

Služby:

 • speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku,
 • šetření školní zralosti,
 • poradenství při zařazování dětí s postižením do škol,
 • pomoc při integraci dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol,
 • konzultace pro pedagogické pracovníky těchto škol přímo v terénu, tedy ve školách,
 • sociálně právní poradenství,
 • krizovou intervenci,
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky a studenty s tělesným postižením,
 • pomoc při řešení výukových problémů našich klientů,
 • poradenství při přechodu žáků s tělesným postižením na druhý stupeň základní školy,
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících klientů,
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí,
 • zapůjčování metodických materiálů a odborné literatury,

Spolupracujeme s dalšími školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP), s orgány státní péče (OSPOD), se střediskem pro ranou péči i s lékaři.

Veškerá naše péče je bezplatná.

Novinkypro rodičeSPC
the_title
pro rodičepro uchazečepro žákySPCZŠ speciální
the_title