ŠVP Děti dětem

Školní vzdělávací program

Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu s motivačním názvem “DĚTI DĚTEM“

Vzdělávací oblasti:

DÍTĚ A JEHO TĚLO

 • moje tělo,
 • rozvoj pohybových schopností
 • hrubá a jemná motorika
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • základní hygienické návyky

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Jazyk a řeč

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaný projev
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • určování a popisování vlastností předmětů ( velikost, barva, tvar, materiál, chuť, vůně, zvuky )
 • konkrétní operace s materiálem ( třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnání apod.)
 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

Sebepojetí, city, vůle

 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání – pravidla soužití v MŠ
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city, plně prožívat – kamarádi, dospělí, oslavy

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 • seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytváření prosocionálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 • pravidla společenského soužití
 • adaptace dítěte
 • rozvoj společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

DÍTĚ A SVĚT

 • místo a prostředí, ve kterém dítě žije
 • praktická orientace ve městě (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, budov a dalších, pro dítě, významných objektů)
 • poučení o možných nebezpečných situacích, jak se chránit – na ulici, kontakt se zvířaty, s jedovatými rostlinami apod.
 • poznávání přírodního okolí a změn v přírodě – rostliny, živočichové, podnebí, počasí, roční období