Speciální péče

Rehabilitace:

Děti s tělesným postižením mají v MŠ zajištěno:

Architektonické podmínky:

 • Bezbariérová úprava školy
 • Průjezd kolem budovy s možností parkování u budovy MŠ
 • Speciálně upravené prostory pro individuální práci

Speciální pomůcky:

 • Vertikalizační stojany – stabilizátory, židle ARIS, křeslo KUBA, kuličkový bazén, polohovadla, mechanické vozíky, kočáry, pomůcky pro polohování a speciální pomůcky pro individuální práci s dítětem.

Rehabilitace – zajišťuje fyzioterapeutka p. ILINA ONDRÁČKOVÁ – kontakt 484 845 552

 • Individuální cvičení dle specielních technik
 • Skupinové cvičení
 • Cvičení na přístrojích a s pomůckami / Motomed, balóny, měkké míče, lezítka, chodítka, výcviková deska pro jemnou motoriku/
 • Vodoléčba – perličková koupel, bazén / zajištěno v prostorách JÚ/
 • Elektroléčba, magnetoterapie
 • Poradenství pro rodiče v oblasti protetiky, ortopedických pomůcek včetně obuvi

Logopedie

Odbornou logopedickou péči provádí na naší MŠ klinická logopedka Paed.Dr. Mária Jancíková tel.: 605 230 152
Zde má odloučené pracoviště v pravidelných termínech.
Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti.

Jedná se o:

 • Nápravu poruch vývoje řeči
 • Nápravu poruch artikulace
 • Nápravu poruch plynulosti řeči
 • Nápravu poruch řeči při různých neurologických onemocněních , terapie poruch příjmu potravy
 • Náprava a nebo kompenzace poruch řeči při kombinovaných postiženích
 • Vytváření náhradních dorozumívacích systémů pro nemluvící osoby / Baby Sings/.

Rodiče docházejí na konzultace společně se svými dětmi. Klinická logopedka provádí konzultační činnost také s pedagogickým personálem, školení pro učitelky MŠ a dle zájmu též pro rodiče docházejících dětí.

Logopedická péče je pravidelně prováděna v rámci režimu mateřské školy, a to každý den skupinově i jednotlivě.
Zaměření na : dechová cvičení , rozvoj sluchového a zrakového vnímání, artikulační obratnosti, pasivní i aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je prožitková technika. Hudba má přímočarý vliv na emocionální prožívání i náš lidský organismus. Uvolňuje napětí a pomáhá navazovat vzájemnou komunikaci. Setkávání probíhají v MŠ skupinově i individuálně, jak formou aktivizační, tak formou pasivně relaxační.

Canisterapie

Canisterapie je léčebný kontakt člověka a psa. Canisterapie je mezioborová desciplína s cílem aktivace a sociální rehabilitace. Canisterapie je podpůrná forma rehabilitace s prvky sociální terapie, aktivizace, zprostředkování sociálního prostředí, rozvoje komunikace, motivace prostřednictvím speciálně připraveného a vedeného psa kompetentní osobou. V MŠ je poskytována formou individuální (pro děti s kombinovaným postižením a více vadami), dále pak formou aktivizační s nepedagogickým výchovným působením pro děti.

Bazální stimulace

Je určena dětem s kombinovaným postižením a více vadami. Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. BS má zacíl podporovat zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) žáka. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní stimulaci. U dětí s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Bazální stumulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. 

Strukturované učení (TEACCH program)

Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem. V podstatě je to metodika výchovy a vzdělávání. Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Učení je navrženo, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Tento princip vzdělávání je uplatňován především ve třídách pro děti s poruchami autistického spektra, ale svůj význam má také při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením či s poruchou komunikace. Metoda strukturace je v MŠ užívaná při nácviku samostatnosti a sebeobsluhy, nácviku funkční komunikace, nácviku sociálních dovedností, nácviku pracovního chování, k orientaci v prostoru a v režimu dne. Jako pomůcky jsou v MŠ užívány předměty, fotografie, obrázky, piktogramy (komunikační karty). Jako motivace je užívána pochvala a úsměv.

Principy strukturovaného učení:

 • systém je nastaven zleva doprava nebo shora dolů
 • individualizace – systém strukturovaného učení je přizpůsoben specifikům daného jednotlivce
 • vizualizace – práce s komunikačními kartami a komunikační knihou

Snoezelen místnost

Multismyslovou místnost využíváme během dopoledního režimu MŠ, a to prací se skupinou dětí nebo individuálně. Odpoledne je místnost využívána pro individuální práci s dítětem. Cílem pedagogické podpory je zlepšení soustředění dětí, snížení agresivního a autoagresivního chování, zkvalitnění vnímání, emocionality, poznávacích procesů, motoriky, komunikace, ale také socializace a integrace do sociálních struktur. Skupinová práce s dětmi je založena na poslechu, prožívání a spoluvytváření příběhu. Individuálně je snoezelen využíván hlavně pro děti s kombinovaným postižením. Kromě aktivace, relaxace a zklidnění dětí je zde prováděna bazální stimulace. Fyzioterapeutka naší MŠ také využívá ke své práci tento prostor. 

„Multismyslová stimulace odkazuje na skutečnost, že současně podněcuje více než jeden soubor nervových receptorů. Právě toto synchronizované spojenectví smyslů vytváří zcela nové schopnosti nebo způsoby získávání informací o světě, který by nebyl zprostředkovatelný pomocí jednoho smyslového orgánu. klíčovým poselstvím je, že čím multismyslovější stimulace, tím pravděpodobněji bude informace vnímána přesným, hodnotným a spolehlivým způsobem. Jsme multismyslové bytosti – naše smysly pracují ve vzájemném souladu, i když si sami myslíme, že fungují v izolaci. Proto využití multismyslové stimulace při pomoci dětem a dospělým se smyslovým postižením a poruchami učení je tím nejpřirozenějším, nejlogičtějším a nejoptimističtějším přístupem.“ Paul Paugliany  – profesor vzdělávání při univerzitě Jamese Cooka v Austrálii (Výňatek z knihy Snoezelen -MSE  autorka: Renata Filatová)

Speciální vzdělávací programy pomocí PC pro předškolní věk

U dětí s různými formami DMO a postiženou jemnou motorikou se počítač spolu se speciálními pomůckami (adaptéry, spec. klávesnicí, velkoplošnými tlačítky, apod,) stává prostředkem školního vzdělávání( psaní, počítání), proto již v mateřské škole se s výukovými programy děti nenásilnou formou seznamují. Organizace práce s dětmi na počítači probíhá individuálně v průběhu dne, děti si procvičované úkoly tak upevňují zábavnou formou.

Využíváme převážně program Méďa – jedná se o soubor výukových programů pro děti s postižením, pro předškoláky a první stupeň základních speciálních škol: 
Méďa – barvy a tvary – poznáš, co neznáš
Méďa a obrázky – přiřaď, doplň, zatřiď

Light Box – světelný stůl vybavený stmívacím zařízením

Je didaktickou pomůckou s využitím hlavně pro děti se zrakovým postižením (stimulace zraku a zrakových cvičení).

Při práci na Light Boxu jsou  procvičovány základní vizuálních dovednosti (pozornost, lokalizace a sledování objektů), úlohy koordinace oka a ruky . Aktivity procvičují přiřazování zobrazených tvarů k obrysům, uvědomování si vztahu celek – část, to vše i s využitím trojrozměrných předmětů z pevného materiálu. Tato pomůcka je dlouhodobě zapůjčena z Centra pro vady zraku v Liberci.