Speciální péče

Speciální péče

 

Rehabilitace dětí

Individuální rehabilitaci dětí zajišťuje vyškolený pedagog.

Provádí:

  • individuální cvičení dle specielních technik
  • cvičení na přístrojích a s pomůckami/ motomed, balóny, měkké míče, lezítka, chodítka, výcviková deska pro jemnou motoriku/
  • vodoléčba- perličková koupel, bazén /zajištěno v prostorách JÚ/.
  • elektroléčba, magnetoterapie
  • poradenství pro rodiče v oblasti protetiky, ortopedických pomůcek včetně obuvi

 

Neuro-vývojová stimulace

Cvičení vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Cviky jsou zaměřeny na zánik přetrvávajících primárních reflexů a vytvoření optimálních pohybových vzorců.

Během cvičení je podporována senzoricko – senzitivní integrace.

Senzoricko – senzitivní integrace znamená: schopnost mozku zpracovat přicházející smyslové informace za účelem jejich použití. Je to proces, při kterém mozek zpracovává, třídí a organizuje všechny smyslové podněty z vnějšího i vnitřního prostředí.

 

.

Využití ICT (informační a komunikační technologie)

U dětí s přiznaným podpůrným opatřením 3 – 5 se ICT využívá k některým doplňkovým činnostem. Práce na iPADu spočívají v plnění didaktických her pod vedením pedagoga.  PC je vybaven speciální klávesnicí s velkoplošnými tlačítky. ICT se stává běžným prostředkem školního vzdělávání. Proto se již v mateřské škole nenásilnou formou děti seznamují s ICT. Organizace práce s dětmi na ICT probíhá individuálně v průběhu dne. Děti si tak procvičované úkoly nacvičují pro ně zábavnou formou. ICT usnadňuje dětem s trvale narušenou jemnou motorikou plnit zadané úkoly či různým způsobem kompenzovat určité nedostatky v jemné motorice. ICT se využívá i během různých zážitkových programů, je součástí výchovně-vzdělávacího procesu v rozumné míře. 

 

Light Box – světelný stůl vybavený stmívacím zařízením  je didaktickou pomůckou s využitím hlavně pro děti se zrakovým postižením / stimulace zraku a zrakových cvičení/.

 Při práci na Light Boxu jsou   procvičovány základy vizuálních dovedností (pozornost, lokalizace a sledování objektů), úlohy koordinace oka a ruky. Aktivity procvičují přiřazování zobrazených tvarů k obrysům, uvědomování si vztahu celek – část, to vše i s využitím trojrozměrných předmětů z pevného materiálu.

Tato pomůcka je dlouhodobě zapůjčena z SPC pro vady zraku v Liberci.

 

      Logopedie

Pravidelná logopedická péče (prevence) je  prováděna v rámci režimu mateřské školy, a to každý den   skupinově i jednotlivě. Každodenní individuální péči zajišťuje logoped MŠ v logopedické místnosti.

Zaměření na dechová cvičení, rozvoj sluchového a zrakového  vnímání,  artikulační obratnosti, pasivní i aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu.

U některých dětí dle doporučení odborníka – logopeda MŠ, klinického logopeda – jsou používány náhradní komunikační systémy. / např. VOKS/. Logoped MŠ nastavuje funkční komunikační systém šitý na míru dítěte. Funkční komunikační systém dítě procvičuje v MŠ každý den. Logoped MŠ poskytuje i přímé ukázky rodičům nácviku funkčního komunikačního systému. Ideálem je, aby dítě používalo funkční komunikační systém i doma.

Na doporučení klinického logopeda je aplikována terapie s NOVAFONEM.

 

 

Bazální stimulace (BS)

Je určena především dětem s kombinovaným postižením a více vadami.

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. BS má za cíl podporovat zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) žáka. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační (, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní stimulaci. U dětí s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.

BS využívá i terapii s novafonem.

 

Muzikoterapeutické metody a techniky ve výuce hudební výchovy (MMT)

Je to prožitková technika.  Hudba má přímočarý vliv na emocionální prožívání i náš lidský organismus. Uvolňuje napětí a pomáhá navazovat vzájemnou komunikaci. Setkávání probíhají v MŠ skupinově a individuálně, jak formou aktivizační, tak formou pasivně – relaxační.

 

Sociální rehabilitace se psem

Sociální rehabilitace se psem je léčebný kontakt člověka a psa. Je to mezioborová disciplína s cílem aktivace a sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace se psem je podpůrná forma rehabilitace s prvky sociální terapie, aktivizace, zprostředkování sociálního prostředí, rozvoje komunikace, motivace prostřednictvím speciálně připraveného a vedeného psa kompetentní osobou. V MŠ je poskytována formou individuální (pro děti s kombinovaným postižením a více vadami) dále pak formou aktivizační s nepedagogickým výchovným působením pro děti.

 

Strukturované učení (TEACCH program)

Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem. V podstatě je to metodika výchovy a vzdělávání. Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Tento princip vzdělávání se uplatňuje u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Metoda strukturace je v MŠ užívaná při nácviku samostatnosti a sebeobsluhy, nácviku funkční komunikace, nácviku sociálních dovedností, nácviku pracovního chování, k orientaci a v prostoru a v režimu dne. Jako pomůcky jsou v MŠ užívány předměty, fotografie, obrázky, piktogramy (kom. karty), komunikátory. Jako motivace je užívána pochvala, úsměv či jiná odměna.

Principy strukturovaného učení:

  • systém je nastaven zleva doprava nebo shora – dolů
  • Individualizace: systém strukturovaného učení je přizpůsoben specifikům daného jednotlivce
  • Vizualizace – práce s komunikačními kartami a komunikační knihou

 

 

Snoezelen místnost – pedagogická podpora

 

Multi-smyslovou místnost využíváme během dopoledního režimu mateřské školy, a to prací se skupinou dětí nebo individuálně.

Cílem pedagogické podpory je zlepšení soustředění dětí, snížení agresivního a autoagresivního chování, zkvalitnění vnímání, emocionality,  poznávacích procesů, motoriky, komunikace, ale také socializace a integrace do sociálních struktur.

Skupinová práce s dětmi je založena na poslechu,  prožívání a spoluvytváření  příběhu. 

Individuálně je snoezelen využíván hlavně pro děti s kombinovaným postižením. Kromě aktivace, relaxace a zklidnění dětí je zde prováděna např. bazální stimulace. 

 

„Multismyslová stimulace odkazuje na skutečnost, že současně podněcuje více než jeden soubor nervových receptorů. Právě toto synchronizované spojenectví smyslů vytváří zcela nové schopnosti nebo způsoby získávání informací o světě, který by nebyl zprostředkovatelný pomocí jednoho smyslového orgánu. Klíčovým poselstvím je, že čím multismyslovější stimulace, tím pravděpodobněji bude informace vnímána přesným, hodnotným a spolehlivým způsobem. Jsme multismyslové bytosti – naše smysly pracují ve vzájemném souladu, i když si sami myslíme, že fungují v izolaci. Proto využití multismyslové stimulace při pomoci dětem a dospělým se smyslovým postižením a poruchami učení je tím nejpřirozenějším, nejlogičtějším a nejoptimističtějším přístupem.“

Paul Paugliani – profesor vzdělávání při univerzitě Jamese Cooka v Austrálii

(výňatek z knihy:  Snoezelen – MSE        autorka Renata Filatová )

 

 

HANDLE přístup

 

HANDLE přístup: vnímá chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co daná chování komunikují. Cílem je omezit stres, celkové přetížení, a tak zlepšit kvalitu života a zlepšit připravenost k učení.