Přijímání dětí

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

                 

Prezenční zápis dětí do MŠ DUHOVÁ PASTELKA probíhá ve vyhlášeném termínu pro zápis v období od  2. května až 16. května, v budově Mateřské školy. Nemůže-li se zákonný zástupce v řádném termínu dostavit, dohodne se předem na náhradním termínu zápisu na telefonním čísle vedoucí učitelky MŠ – 770 184 805.

Vnitřní směrnice Mateřské školy pro tělesně postižené č. 1/2013, přijímání dětí do MŠ.

Č. j.: MŠ – 53/13

Spis. zn: VS – 50/13

Skartační zn.: S 10

Základní ustanovení:

Mateřská škola přijímá děti ve věku od tří do šesti let do naplnění kapacity školy na následující školní rok. Kapacita mateřské školy je 33 dětí.

Fáze zápisu do MŠ:

První fáze:

Před prezenčním zápisem je na webových stránkách školy od 1. května spuštěna REGISTRACE nových uchazečů. Zájemci o MŠ nejprve vyplní registrační formulář. Díky tomuto formuláři se o Vás dozvíme a budeme Vás telefonicky kontaktovat. Po této registraci obdržíte do Vaší emailové schránky další podrobné informace. Na webu školy naleznete i formuláře potřebné k zápisu, které si můžete doma vyplnit a na prezenční zápis pak donést. Na Vašich možnostech se domluvíme při telefonickém rozhovoru.

Druhá fáze:

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu v den vyhlášený ředitelem školy. Termín prezenčního zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy.

Příjem žádostí provádí vedoucí učitelka mateřské školy. Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Žádost doloží Doporučujícím posouzením ke vřazení dítěte do speciální MŠ ze Školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna).  V případě potřeby si MŠ vyžádá od rodičů další doplňující odborné posudky. A dále zákonný zástupce doloží potřebné formuláře k zápisu, jež budou ke stažení i na web stránkách školy.

Třetí fáze:

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydává ředitel ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na webových stránkách školy a na vstupních dveřích mateřské školy. Rozhodnout o přijetí může ředitel školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební doba na tři měsíce a to v případě, není-li při zápisu zřejmé, do jaké míry se dítě bude schopno přizpůsobit podmínkám v MŠ nebo jeho zdravotní stav předpokládá na pobyt v kolektivu vysokou zátěž pro něj samotné.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ PRO TELĚSNĚ POSTIŽENÉ LIBEREC

 

 

  1. Přednostní právo na přijetí má dítě s povinným předškolním vzděláváním s doporučením ke vzdělávání v MŠ dle § 16 ods.9, v pořadí od nejstaršího.

 

  1. Při nenaplnění kapacity dětí s povinným předškolním vzděláváním s doporučením ke vzdělávání v MŠ dle § 16 ods.9, v pořadí od nejstaršího, přijímá MŠ děti s tělesným postižením, v pořadí od nejstarších.

 

  1. Dále při nenaplnění kapacity MŠ, přijímá MŠ také děti s kombinovaným postižením, v pořadí od nejstaršího.

 

  1. Při nenaplnění kapacity MŠ, přijímá MŠ také děti s jiným postižením, v pořadí od nejstaršího.