Naše škola i nadále uzavřena

Novinky
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT zůstává naše škola i nadále uzavřena – pravděpodobně až do konce školního roku. I nadále tedy jsme nuceni realizovat “ výuku na dálku“. Z tohoto důvodu vás znovu žádáme o součinnost při dohlédnutí na domácí výuku vašich dětí. Naším cílem není okrádat vás o váš volný čas, ale eliminovat co nejvíce propad v probraném učivu oproti výukovým plánům. V dalším školním roce bude třeba tento propad dohnat a je možné, že pro některé žáky bude výukové tempo náročné. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste vašim dětem pomohli situaci zjednodušit. Prioritou bude i nadále vzdělávání v hlavních předmětech – především matematika a český jazyk. Na druhém stupni je předmětů o něco více a tak děti obdrží i zadání z některých dalších předmětů. O způsobu zakončení školního roku vás budeme určitě informovat. Hodnocení z předmětů bude vycházet z metodického doporučení MŠMT – tzn. hodnocení za období druhého pololetí kdy žáci byli ve škole + přihlédnutí k hodnocení v prvním pololetí. Především u žáků druhého stupně ZŠ bude brán ohled na aktivitu, samostatnost a ochotu vypracovat zadaná domácí cvičení v domě „výuky na dálku“. O způsobu hodnocení vás bude informovat třídní učitel. Způsob předání vysvědčení, odevzdání učebnic, vyzvednutí věcí ze školy (věci na TV, věci ve třídě a v šatně,…) vám upřesní třídní učitel ihned, jakmile obdrží informace. Velmi děkujeme za trpělivost a pochopení v situaci, kterou jsme neplánovali. Přejeme pevné zdraví, klidné dny a těšíme se na viděnou. Závěrem přikládám stanovisko MŠMT k uzavření školy.
Školy / třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku. 

Dalši příspěvky