Provoz MŠ pro TP DUHOVÁ PASTELKA od 12. dubna 2021

Mateřská škola

• provoz MŠ bude od 6:30 hod. do 16:00 hod.

• v případě změny údajů v Evidenčním listu Vás prosíme o aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, e-maily, bydliště, pojišťovna)

• škola zajišťuje nadále dodržování základních hygienických pravidel, nesmí do budovy nemocné osoby, osoby s příznaky onemocnění Covid – 19

· Děti z naší MŠ nemusí nosit ochranu nosu a úst

· Třetí osoby (tedy zákonní zástupci dítěte, rodinný příslušníci atp.) musí nosit v budově MŠ respirátor FFP2. Nestačí látková ani chirurgická rouška.

• dětem bude měřena bezdotykovým teploměrem teplota

• prosíme, používejte při vstupu do budovy MŠ dezinfekční prostředek umístěný za hlavními dveřmi

• prosíme dodržujte rozestupy v prostorách MŠ

• prosíme Vás o dodržování hygienických opatření (nasazený respirátor na nosu i ústech) po celou dobu přítomnosti v MŠ

 

Testování dětí v mateřské škole

• Testování dětí bude probíhat s návratem dětí k prezenční výuce ode dne 12. 4. 2021.

• Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

• Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, absence dítěte bude omluvena.

• Při výše omluvené absenci škola není povinna zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona. Je vhodné, aby mu byla poskytnuta přiměřená forma studijní podpory (posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace po telefonu atp.).

• Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.

• K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

• U testování není nutná asistence zdravotnického personálu.

• V případě testování dětí v předškolním věku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

• Pro zákonné zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do MŠ.

 

Koho nemusí být testován a termíny testování:

• Testování se nemusí účastnit děti, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění COVID – 19 – nutno však doložit zprávou od lékaře. Zpráva od lékaře musí obsahovat přesné datum, kdy byl dítěti zjištěn první pozitivní test PCR.

• 2x týdně budou použity neinvazivní AG testy – v pondělí a čtvrtek

• Pokud se dítě nezúčastní těchto termínů, má i přesto povinnost se testování účastnit v termínu svého příchodu do MŠ (tedy i jiný den, než je pondělí a čtvrtek).

• Testování dětí se provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy. Testy jsou připraveny v MŠ.

Příchod dítěte do MŠ je vhodný do 9h. Pokud víte, že dítě výjimečně přijde po 9h., nahlaste prosím tuto skutečnost pedagogovi dané třídy.

 

Vyhodnocení testů:

• pokud je výsledek negativní, dítěti je umožněna účast na prezenční výuce

• pokud je výsledek pozitivní, opakuje se test ještě jednou. Pokud vyjde pozitivní i druhý test, pedagog MŠ kontaktuje rodiče, aby si neprodleně dítě z MŠ odebral. MŠ vystaví Potvrzení o pozitivitě AG testu, které ZZ předá ošetřujícímu lékaři, kterého předem ZZ či MŠ (povinnost informovat ošetřujícího lékaře o pozitivitě dítěte má ZZ) informuje o tom, že posílá dítě s pozitivním AG testem.

• Lékař je povinen elektronicky vyplnit žádanku k vyšetření na test RT-PCR

Návrat pozitivního dítěte do MŠ je možný až po předložení negativního výsledku konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace, s potvrzením od praktického lékaře.

V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek mateřské škole a všechny děti se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku testu.

 

Vážení rodiče, věříme, že společnými silami vše zvládneme.

Těšíme se na Vás.


Dalši příspěvky